Αποστολή

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών έχει ως αποστολή:

  1. Τη διδακτική και εργαστηριακή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα Προγράμματα Σπουδών όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της Ξένης Γλώσσας.
  2. Τη συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς φορείς σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας στο αντικείμενο της Ξένης Γλώσσας ή και σε αντικείμενα που προκύπτουν από τη γενικότερη επιστημονική κατάρτιση και ενδιαφέροντα των μελών του.
  3. Την οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  4. Την ανάπτυξη διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τη μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού στις χώρες με τις οποίες επισυνάπτονται οι συμφωνίες (Teaching Staff Mobility), την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ευρύτερη διαπολιτισμικότητα και εξωστρέφεια του τμήματος.
Image: