Πλαίσιο Λειτουργίας

 

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (Δ.Ξ.Γ) αποτελεί σήμερα αυτόνομη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί με βάση Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 171/31-8-1992 συνεδρία της Συγκλήτου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου (Υπουργική Απόφαση Β1/482/14-6-1989, ΦΕΚ 16-6-1989, τχ 2, Α.Φ 500).

Ιδρύθηκε αρχικά στο τέλος της δεκαετίας του 1960 με σκοπό να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες της Ξένης Γλώσσας της νεοσυσταθείσης Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Παρέμεινε υπό τη διοίκησή της μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε η εποπτεία του ανατέθηκε στην Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου (Πρυτανικό Συμβούλιο - Σύγκλητος).

Πλέον εποπτεύεται από Επιτροπή που αποτελείται από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου και από τον/την Συντονιστή/τριά του, μέλος του Δ.Ξ.Γ, ο/η οποίος/α διορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου με τριετή θητεία, κατόπιν εισήγησης της Γ.Σ του Δ.Ξ.Γ. Τα μέλη του Δ.Ξ.Γ εκλέγονται από τη Σύγκλητο σε κενές οργανικές θέσεις στη βαθμίδα ΕΕΠ (πρώην ΕΕΔΙΠ 1).

Το Διδασκαλείο σταδιακά επέκτεινε το διδακτικό του έργο και σήμερα καλύπτει τη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς και Ειδικούς Σκοπούς σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου που συμπεριλαμβάνουν την Ξένη Γλώσσα στο Πρόγραμμα Σπουδών τους, πλην της Αρχιτεκτονικής σχολής.